Vzdělávací programy školy

Milena Volfová  |   2016x  |  

Distanční vzdělávání uskutečňujeme s rodiči e-mailem nebo přes WhatsApp

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění covid-19. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Vzdělávání v naší škole je uskutečňováno podle třídního vzdělávacího programu s názvem:

Kamarádi s přírodou

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně. Hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Dětem je předkládána pestrá vzdělávací nabídka formou Třídního vzdělávacího programu. Jedná se o otevřený plán, který učitelé operativně dotvářejí a upravují. Společně s dětmi vytváříme pravidla soužití ve třídě, založené na vzájemném respektu a úctě. Předáváme dětem vědomosti a dovednosti, které jim pomáhají rozvíjet jejich tvořivost a fantazii, poznávat okolní svět, nové kamarády a vést je k samostatnosti. Důraz klademe na individuální přístup, podporujeme jeho přirozenou zvídavost. Naše škola se orientuje na environmentální výchovu.

Školní vzdělávací program je doplněn celoročním projektem Školka v pohybu, zaměřenému na oblast zdraví. Jeho cílem je zlepšit stav pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a výchova ke zdravému životnímu stylu.

Snažíme se vytvářet  podmínky vzdělávání, které umožní dětem úspěšný vstup do základní školy.

Realizace programu na naší škole

Je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se děti o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Proto musí být vzdělávání v dané oblasti silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele a jeho všestrannou pomocí. V MŠ se naše snaha prolíná celým dnem a odráží se ve všech činnostech, které s dětmi provádíme.

Každodenní realizace našeho programu "Kamarádi s přírodou" , kdy dítě má možnost volby z nabídky činností, nese odpovědnost za svou volbu a poznává její důsledky je rovněž optimálním preventivním působením. Zejména prožitkovým učením jsou vytvářeny sociální kompetence.

K sociálnímu zrání významně přispívá i heterogenní složení dětí ve třídách. Starší děti mají pocit důležitosti a odpovědnosti, mladší děti napodobují své starší kamarády apod.. Vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je tak přirozenější a lepší.

S přihlédnutím k věku a osobnostem dětí, sociálnímu mikroklimatu v každé třídě, budeme vytvářet a dbát na uspokojování potřeb dítěte.

 • kvalitu vztahu dítě - učitelka, dítě - zaměstnanec školy, dítě - rodič
 • respektování nesouhlasu dítěte z hlediska ochrany zdraví
 • respektování a nabízení  možnosti volby činností
 • podpora spontánních pohybových aktivit vycházejících ze zájmu dítěte
 • nepodporovat soutěživost v oblasti tělesného rozvoje ( touha předhonit kamaráda vede k zapomnění na své zdraví)
 • maximální využití vybavení školní zahrady k realizaci spontánních pohybových aktivit 
 • využití dostupné dětské literatury
 • pravidelné zařazování řízených tělovýchovných činností s utvářením vědomí prospěšnosti pohybu pro zdraví
 • vytváření povědomí, že činnosti vykonávané v MŠ prospívají zdraví ( pobyt venku, pitný režim, pohybové aktivity, stravování, odpočinek,
 • hygienické návyky)
 • společné vytvoření pravidel ve třídě , jejich dodržování
 • vytvoření místa ve třídě k řešení problémů
 • vedení dětí k řešení konfliktů
 • společný prožitek ze hry - respektovat hru dítěte, příliš do ní nezasahovat, být pozorovatelem kreativity dětí, vzájemné komunikace a
 • tvořivosti
 • trvalé uplatňování prožitkového učení
 • využití skupinových , námětových her, kolektivních prací  výtvarné, konstruktivní, pracovní) pro vytváření postavení dítěte ve skupině
 • pravidelné zařazování činností  aktivit Dramatické hry  (pěstování dovedností vyjádřit pocity, představy)

Spolupráce s rodiči

Velmi dobrý vztah školy a rodičů považujeme trvale za prioritní. O dobrou spolupráci se snažíme způsoby, které jsme si stanovily ve školním vzdělávacím programu. Stejně tak i v oblasti prevence sociálně patologických jevů budeme rodiče informovat. Vybídneme rodiče ke spolupráci a shodnému výchovnému působení. V případě výskytu sociálně patologických jevů (násilí, šikana, omezování práv, agrese a ponižování) budeme informovat rodiče a dohodneme společné dílčí kroky k zamezení a následné prevenci.

V případě jakýchkoliv problémů mají rodiče možnost využít konzultačních hodin.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice